Visa Algeria

Dịch vụ làm visa đi Algeri chữa bệnh

HỒ SƠ XIN VISA ĐI ALGERIA BAO GỒM: Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng. Bản khai xin cấp thị thực (3 bản) đã điền đủ và kí Request Form for visa (Bản khai xin cấp thị thực bằng tiếng pháp). Liên hệ Du Lịch Việt để lấy mẫu đơn. 3 ảnh chân

Dịch vụ làm Visa đi Algeria giá rẻ

1. Hướng dẫn chung Algeria miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (thời gian tạm trú 90 ngày) Cấp thị thực tạm trú hoặc đăng ký cư trú miễn phí cho thành viên Cơ quan đại diên ngoại giao và lãnh sự và thành viên gia đình trong suốt nhiệm kỳ

Dịch vụ làm visa đi Algeria với mục đích quá cảnh

HỒ SƠ XIN VISA ĐI QUÁ CẢNH ALGERIA BAO GỒM: Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng. Bản khai xin cấp thị thực (3 bản) đã điền đủ và kí Request Form for visa (Bản khai xin cấp thị thực bằng tiếng pháp). 3 ảnh chân dung mầu như nhau, mới chụp (kiểu

Dịch vụ làm visa Algeria đi thăm thân

HỒ SƠ XIN VISA  ALGERIA BAO GỒM: Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng. Bản khai xin cấp thị thực (3 bản) đã điền đủ và kí Request Form for visa (Bản khai xin cấp thị thực bằng tiếng pháp) (Liên hệ Du Lịch Việt để lấy mẫu đơn). 3 ảnh chân dung

Dịch vụ làm visa Algeria đi công tác

HỒ SƠ XIN VISA ĐI CÔNG TÁC ALGERIA BAO GỒM: Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng. Bản khai xin cấp thị thực (3 bản) đã điền đủ và kí Request Form for visa (Bản khai xin cấp thị thực bằng tiếng pháp). Liên hệ Du Lịch Việt để lấy mẫu đơn. 3

Dịch vụ làm visa đi du lịch Algeria

HỒ SƠ XIN VISA ĐI DU LỊCH ALGERIA BAO GỒM: Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng. Bản khai xin cấp thị thực (3 bản) (liên hệ Du Lịch Việt để lấy mẫu đơn xin thị thực) 3 ảnh chân dung (ảnh màu, giống nhau, chụp gần nhất).